โปรแกรมบริหารงานตรวจนับสินค้าคงคลัง WeInventory Counting Ready
สินค้ามาใหม่
6,000.00 บาท
ติดต่อสอบถาม

ภายในบรรจุภัณฑ์ประกอบด้วย

1.ชุดติดตั้งโปรแกรม

2.คู่มือการใช้งาน

WeInventory Counting Ready โปรแกรมสำหรับงานตรวจนับสินค้าคงคลัง ตรวจนับเพื่อรับสินค้าเข้า เบิกสินค้าออก ที่ช่วยให้ผู้ตรวจนับสามารถทำการตรวจนับได้ในเวลาที่สั้นลง ข้อมูลมีความถูกต้อง ลดความผิดพลาดจากการตรวจนับด้วย Stock Card และข้อมูลที่ได้จากการตรวจนับสามารถนำไปใช้ปรับปรุงสินค้าคงเหลือในระบบฐานข้อมูลของซอฟท์แวร์ ERP ได้ สามารถแลกเปลี่ยนหรือโอนถ่ายข้อมูลในรูปแบบ Text file ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

Inventory รูปการตรวจนับ

ในการดำเนินงานของแต่ละองค์กร ช่วงปลายปีจะมีกิจกรรมหนึ่งซึ่งเป็นเรื่องสำคัญ ที่แสดงให้เห็นถึงประสิทธิภาพในการดำเนินการขององค์กร และจะต้องมีการปฏิบัติเป็นเรื่องปกติเมื่อครบรอบบัญชีหรือมากกว่านั้น แล้วแต่นโยบายขององค์กร นั่นก็คือการ “ตรวจนับสินค้าคงคลัง” ในการดำเนินการดังกล่าว ในหลายองค์กร งานดังกล่าวเป็นเรื่องน่าเบื่อหน่ายสำหรับผู้ปฏิบัติ ซึ่งอาจจะมีสาเหตุมาจากปัจจัยที่แตกต่างกัน

สาเหตุพื้นฐานที่หลายๆ องค์กรได้ประสบ คือ “ไม่สามารถตรวจนับสินค้าคงคลังทั้งหมด ให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่กำหนดได้”

ดังนั้นเพื่อยกระดับและปรับกระบวนการตรวจนับสินค้าคงคลังให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล รวดเร็ว ถูกต้อง แม่นยำ และสามารถนำผลการตรวจนับที่ได้ มาวิเคราะห์หาสาเหตุที่มีผลกระทบต่อยอดคงเหลือของสินค้าคงคลัง จนได้ผลสรุปถึงสาเหตุของความผิดพลาดนั้นๆ เพื่อให้ได้แนวทางที่ดี ซึ่งเป็นมาตรฐานในการแก้ไขสาเหตุของความผิดพลาด และยังเป็นการนำเทคโนโลยีมาใช้อย่างเหมาะสมและคุ้มค่า เช่น ระบบบาร์โค้ด นำไปสู่การตรวจนับสินค้าคงคลังที่ทันสมัยด้วย “โปรแกรมบริหารจัดการงานตรวจนับสินค้าคงคลังบนคอมพิวเตอร์มือถือ”

การตรวจนับสินค้าคงคลัง

การตรวจนับจำนวนสินค้าคงคลัง เป็นการตรวจนับสินค้าเพื่อให้เกิดความมั่นใจว่าสินค้าที่มีอยู่จริงและในบัญชีตรงกัน มีหลายวิธีดังนี้

1.วิธีปิดบัญชีตรวจนับ คือ เลือกวันใดวันหนึ่งที่จะทำการปิดบัญชีแล้วห้ามมิให้มีการเบิกจ่ายเพิ่มเติม หรือเคลื่อนย้ายสินค้าคงคลังทุกรายการ โดยต้องหยุดการซื้อ -ขายตามปกติแล้วตรวจนับของทั้งหมดวิธีนี้จะแสดงมูลค่าของสินค้าคงคลัง ณ วันที่ตรวจนับได้อย่างเที่ยงตรง แต่ก็ทำให้เสียรายได้ในวันที่ตรวจนับของ

2.วิธีเวียนกันตรวจนับ จะปิดการเคลื่อนย้ายสินค้าคงคลังเพื่อตรวจนับ เมื่อส่วนใดตรวจนับเสร็จก็เปิดขายหรือเบิกจ่ายได้ตามปกติ และปิดแผนกอื่นเพื่อตรวจนับต่อไปจนครบทุกแผนกวิธีนี้จะไม่เสียรายได้จาการขายแต่โอกาสที่จะคลาดเคลื่อนมีสูง

Invent รูปการตรวจนับสินค้าคงคลัง

ทำไมต้องตรวจนับสินค้าคงคลัง ?

คลังสินค้า คือหัวใจของการทำธุรกิจด้านการจัดจำหน่าย และการกระจายสินค้า ที่ต้องมีระบบบริหารจัดการคลังสินค้า ที่ช่วยให้คุณจัดการงานต่างๆ ภายในคลังสินค้าของคุณได้อย่างมีประสิทธิภาพ สามารถตอบสนองต่อคำสั่งซื้อได้อย่างถูกต้องแม่นยำ การบริหารโซ่อุปทานมีความสะดวกรวดเร็ว ทำให้เกิดความได้เปรียบทางการค้าและการแข่งขัน

การตรวจนับ (Counting) เป็นขบวนการที่สำคัญขบวนการหนึ่ง ที่บ่งบอกถึงสถานภาพขององค์กรนั้นๆ เพราะถ้าหากองค์กรใด มีจำนวนสินค้าและพัสดุคงคลังจำนวนมาก โดยเฉพาะจำพวกสินค้า Dead Stock ทำให้เกิดปัญหาในการจัดเก็บการบริหารการจัดทำรายงานบัญชี และปัญหาทางด้านภาษี ซึ่งเป็นสาเหตุหนึ่งที่ทำให้เกิดค่าใช้จ่ายจำนวนมหาศาล ถ้าองค์กรใดมีการตรวจนับ การทำรายงานสินค้าและพัสดุคงคลังที่มีประสิทธิภาพ และสามารถแก้ปัญหาได้ตั้ง แต่เริ่มต้นจนกระทั่งสิ้นสุดกระบวนการ ทำให้ช่วยลดต้นทุนค่าใช้จ่ายและสร้างผลกำไรให้กับองค์กร ซึ่งต้องอาศัยเทคนิคการตรวจนับและเทคโนโลยีเข้ามาช่วย

วัตถุประสงค์

1.เพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพความถูกต้องของการรับ การเคลื่อนย้าย การหยิบ การบรรจุหีบห่อ การนำส่ง และกระจายสินค้าจึงจำเป็นต้องมีการตรวจนับที่ถูกต้องและรวดเร็ว

2.เพื่อวิเคราะห์หาสาเหตุของความผิดพลาดที่เกี่ยวข้องกับสาเหตุที่มีผลกระทบของความผิดพลาดนั้น ๆ

3.ได้แนวทางที่ดีเป็นมาตรฐานในการปฏิบัติงานต่อไป และยังใช้เป็นหลักฐานในการขออนุมัติเพื่อแก้ไขสาเหตุของความผิดพลาด

4.เพื่อแก้ไข/ปรับปรุง ยอดสินค้าคงเหลือตามความจริงที่ตรวจนับได้

5.เพื่อให้สามารถนำเทคโนโลยีมาใช้อย่างเหมาะสมและคุ้มค่า เช่น ระบบ RFID ระบบบาร์โค้ดระบบ Wireless LAN

นำไปสู่การพัฒนาระบบบริหารคลังสินค้าอัจฉริยะไร้สาย มีความสะดวก รวดเร็วมากขึ้นกว่าเดิม

6.เพื่อให้สามารถจัดทำรายงานสินค้าคงคลังให้สอดคล้องกับมาตรฐานการบัญชีและกฎหมายภาษีอากร

ประโยชน์ของการตรวจนับสินค้าคงคลัง

1.เคลียร์/ปรับปรุงยอดสินค้าคงเหลือให้ตรงกับจำนวนที่ตรวจนับได้ เพื่อประโยชน์ในการวางแผนงานอย่างถูกต้อง เพราะทราบจำนวนสินค้าคงเหลือที่มีอยู่จริงไม่ใช่ยอดคงเหลือที่แฝงอยู่ตามบัญชี เวลาต้องการใช้หรือขายสินค้าจริงๆ ก็ไม่มีของให้ทำให้เกิดความเสียหายและเสียโอกาสทางการตลาด

2.ป้องกันการทุจริต โดยการนำเทคโนโลยี และกลยุทธ์ที่เหมาะสมเข้ามาทำการตรวจนับป้องกันสภาพเงินทุนจม อันเนื่องมาจากการมีสินค้ามากเกินความจำเป็นสินค้าล้าสมัย หมดอายุ เสียพื้นที่ในการจัดเก็บ

3.ผลของการตรวจนับสินค้าคงคลัง ส่งผลให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพการบริหารโซ่อุปทานมีความสะดวก รวดเร็ว ช่วยเพิ่มผลกำไรให้ธุรกิจ

คุณสมบัติทั่วไป

- ระบบเมนูและหน้าจอแสดงผล 2 ภาษา (ไทย/อังกฤษ)

- รองรับการปฏิบัติงานในส่วนของการตรวจนับสินค้าคงเหลือประจำวัน (Physical Checking), การตรวจนับเป็นรอบ/วงจร (Cycle Count), การตรวจนับเป็นจุดๆ (Random Checking)

- การตรวจนับประจำปี (Physical Year Count) สามารถเชื่อมโยงข้อมูลกับระบบอื่นได้ โดยนำผลการตรวจนับที่ได้กลับไปประมวลผลที่โปรแกรม Back Office ต่อไป

  เช่น โปรแกรม WePOS Ready

- สามารถเชื่อมโยงกับระบบงานอื่นด้วย Text File

- สามารถตรวจนับสินค้าได้ 3 ประเภทคือ ITEM, LOT, SERIAL

- สามารถตรวจนับสินค้าคงคลังด้วยวิธีการนับ 2 แบบ คือ

1.ตรวจนับแบบอัตโนมัติ (บวกจำนวนเพิ่มอัตโนมัติ ครั้งละ 1)

2.ตรวจนับแบบระบุจำนวนเอง

- สามารถกำหนดตัวคั่นฟิลด์ (Delimiter) ที่จะใช้ในนำเข้าหรือส่งออกข้อมูลการตรวจนับได้

- สามารถนำเข้าเฉพาะรหัสเพิ่มเติมได้

- สามารถตรวจนับสินค้าคงคลังตามเอกสารอ้างอิงสำหรับตรวจนับได้ เอกสารใบสำคัญ “สินค้าคงคลังก่อนตรวจนับ”

- สามารถตรวจนับสินค้าคงคลังแบบไม่ต้องอ้างถึงเอกสารหรือไม่ต้องมีสินค้าคงเหลือก่อนนับได้

- สามารถระบุ Location ให้กับสินค้าที่กำลังตรวจนับได้ (หากไม่นำเข้า Location ก็สามารถตรวจนับได้)

- สามารถตรวจนับได้หลาย Location อย่างต่อเนื่องในเครื่องเดียวกัน

- สามารถตรวจนับสินค้าที่ไม่มีในฐานข้อมูลได้ เมื่อตรวจนับสินค้าที่ไม่มีในฐานข้อมูล สามารถคีย์เพิ่มชื่อสินค้าและข้อมูลอื่นลงในช่องหมายเหตุได้

  และแยกไฟล์เมื่อทำการส่งออกข้อมูล ทำให้การบริหารจัดการเป็นไปโดยง่าย

- สามารถตรวจนับหลายคลังสินค้า หรือ Location ได้ต่อเนื่อง โดยไม่ต้องโอนย้ายข้อมูลระหว่างการทำงาน

- สามารถค้นหาข้อมูลสินค้าจากบาร์โค้ดเพื่อตรวจสอบรายละเอียดก่อนการนับจริงได้

- มีระบบตรวจสอบการนับ สามารถตรวจสอบรายการสินค้าด้วยบาร์โค้ดสินค้าขณะทำการตรวจนับได้ เพื่อแสดงข้อมูลว่าสินค้านั้นๆ ได้ผ่านการตรวจนับแล้ว หรือยังไม่ได้ตรวจนับ

ตลอดจนแสดงผลรวมจากการตรวจนับที่ผ่านมา

- กรณีที่มีการนำเข้าข้อมูลจำนวนคงเหลือสินค้าคงคลังก่อนการตรวจนับ สามารถแสดงข้อมูลรายงานสรุปผลต่างได้ โดยแบ่งเป็น

1.ผลต่างที่ขาด

2.ผลต่างที่เกิน

- สามารถตรวจสอบรายการสินค้าที่ยังไม่ได้ตรวจนับด้วยบาร์โค้ดสินค้าได้

- สามารถเลือกข้อมูลสำหรับส่งออกเป็น Text File ได้ด้วยตัวเอง ว่าต้องการข้อมูลอะไรบ้าง เช่น รหัสคลัง, ผู้ตรวจนับ, วันที่, บาร์โค้ดสินค้า, ยอดก่อนนับ, หลังนับ, ผลต่าง, หมายเหตุ

และสามารถเลือกให้รวมยอดตามคลังหรือรวมตามบาร์โค้ดได้ด้วย

- ผลการตรวจนับสามารถส่งออกเป็น Text File (ชื่อไฟล์สามารถแก้ไขได้) ข้อมูลที่ส่งออกแยกเป็นไฟล์ ประกอบด้วย

1.ตรวจนับพบในฐานข้อมูล

2.ตรวจนับที่ไม่พบในฐานข้อมูล

3.รายการที่ยังไม่ได้ตรวจนับ

4.ผลต่างที่ขาด

5.ผลต่างที่เกิน

การนำเข้าข้อมูล

1.ฟังก์ชั่นการทำงานถูกออกแบบมาเพื่อให้การตรวจนับสามารถแสดงรายละเอียดของสินค้าและยอดสินค้าคงเหลือก่อนหน้าได้

2.การนำเข้าของข้อมูลจะนำเข้าจาก Text File ซึ่งสามารถเลือกตัวคั่นข้อมูล (Delimiter) ได้ โดยรูปแบบของ Text File นั้นจะต้อง Save ให้เป็น Encoding= Unicode (เพื่อให้แสดงภาษาไทยได้)

3.การนำเข้าข้อมูลสามารถเลือกนำเข้าทั้งหมด หรือนำเข้าเฉพาะรหัส

การตรวจนับยอดสินค้าคงคลัง/คงเหลือ เลือกใช้ได้ 2 วิธี ดังนี้

1. การตรวจนับแบบอัตโนมัติ

การตรวจนับด้วยการป้อนรหัสบาร์โค้ดสินค้า โปรแกรมจะบวกเพิ่มจำนวนให้ครั้งละ 1 เมื่อมีการอ่านบาร์โค้ดสินค้า 1 ครั้งและบันทึกลงฐานข้อมูลทันที ในกรณีที่มีการตรวจนับรหัสบาร์โค้ดสินค้าที่ไม่มีในฐานข้อมูล(รหัสบาร์โค้ดที่ไม่ได้นำเข้า) โปรแกรมจะจัดเก็บและส่งออกแยกไฟล์ให้ ทำให้สะดวกที่จะนำรายการดังกล่าวไปทำการตรวจสอบ ว่าเป็นเพราะสาเหตุอะไรที่รหัสบาร์โค้ดสินค้านัน้ ๆ จึงไม่มีอยู่ในระบบบริหารสินค้าคงคลัง

 

2.การตรวจนับแบบระบุจำนวนการตรวจนับแบบระบุจำนวนการตรวจนับที่ผู้ตรวจนับป้อนจำนวนสินค้าที่นับได้เอง จำนวนที่ป้อนยังสามารถเลือกได้ว่าจะบันทึกแบบบวกจำนวนเพิ่มจากเดิมหรือบันทึกทับเพื่อแก้ไขจำนวนเดิม เหมาะสำหรับกรณีที่ต้องการตรวจนับรหัสบาร์โค้ดสินค้านั้นใหม่ทั้งหมด หรือบางครั้งอาจเจอกับเหตุการที่ไม่สามารถทำการตรวจนับแบบอัตโนมัติได้

ตรวจสอบรายการตรวจนับ

เพื่อตรวจสอบว่าบาร์โค้ดสินค้านั้นๆ ได้ผ่านการตรวจแล้วหรือยังไม่ได้ตรวจนับ รวมถึงสามารถตรวจสอบในภาพรวมว่าแต่ละ Location มีบาร์โค้ดใดบ้างที่ยังไม่ได้ทำการตรวจนับ มีสินค้าใดบ้างตรวจนับมาแล้วมียอดตรวจนับต่างจากยอดสินค้าคงเหลือในระบบ Back Office

ส่งออกข้อมูล

ส่งออกข้อมูลเพื่อนำผลการตรวจนับแล้วนั้น นำกลับไปประมวลผลที่โปรแกรม Back Office ต่อไป ซึ่งผู้ใช้งานสามารถเลือกโครงสร้าง Text File ที่ต้องการส่งออกได้ 5 รูปแบบด้วยกัน

โปรแกรมจะสร้างไฟล์ให้ทั้งหมด 5 ไฟล์ ประกอบด้วย

1. ตรวจนับพบในฐานข้อมูล

2. ตรวจนับที่ไม่พบในฐานข้อมูล

3. รายการที่ยังไม่ได้ตรวจนับ

4. ผลต่างที่ขาด

5. ผลต่างที่เกิน

ความต้องการของระบบ

สามารถติดตัง้ บนอุปกรณ์ประเภท Mobile Computer , PDA หรือ Pocket PC ที่มีระบบปฏิบัติการ ดังนี้

- Microsoft Windows CE.Net version 4 เป็นต้นไป

- Microsoft Windows Mobile 5 เป็นต้นไป

- Microsoft Windows Pocket PC 2003 เป็นต้นไป